Voorwaarden

Home > Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden informeren u over zaken die van belang zijn voor een goede samenwerking in uw zorgverlening. Zo weet u wat u van Mita Zorg BV kunt verwachten maar ook waar u aan dient te voldoen. Indien u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u op de website onder het kopje “contact”. 

 

1. Mita Zorg B.V.

Mita Zorg B.V. is een organisatie, kantoorhoudend te Den Haag en is  werkzaam in de regio Den Haag en Haaglanden, die zich toelegt op het geven van thuiszorg in de ruimste zin van woord.

Ons doel is het welzijn en welbevinden te bevorderen van mensen met psychische en/of lichamelijke aandoeningen die (tijdelijk) niet meer in het staat zijn in hun (gehele) zelfzorg te voorzien, zowel lichamelijk als voor de thuissituatie.

 

2. Zorgaanbod

Wanneer u door ziekte, ongeval of handicap ondersteuning nodig heeft, kunt u beroep doen op Mita Zorg B.V. De ondersteuning wordt afgestemd op uw situatie, wensen en behoeften maar ook op de eventuele zorg die uw familie, partner of anderen reeds verlenen. 

Onze zorg kan worden ingezet zowel voor een korte als voor een lange periode, indien noodzakelijk 7 dagen van de week. Afhankelijk van de hulp die u nodig heeft komen onze medewerkers bij u aan huis om te helpen. Mita Zorg B.V. heeft het volgende zorgaanbod.

 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Individuele Begeleiding

 

3. Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag en worden in een overeenkomst vastgesteld. Mita Zorg registreert de zorguren die u ontvangt met behulp digitale registratie. Op basis van deze registraties worden de zorguren gedeclareerd. Voor zorgverlening in natura (ZIN) waaraan een indicatie van de CIZ ten grondslag ligt, betaalt u alleen de eigen bijdrage die bepaald wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Deze rekening ontvangt u één keer per vier weken. Over de hoogte van deze eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK te Den Haag, telefoonnummer 0800 – 1925. Indien u uw zorg via een PGB (Persoons Gebonden Budget) inkoopt, is de eigen bijdrage reeds met uw vergoeding verrekend.

 

4. Werkwijze

U bent bij ons aangemeld voor zorg. Daarna volgt een intake gesprek om het doel en omvang van de zorg in kaart te brengen. Nadat wij uw gegevens en informatie over uw hulpvraag hebben ontvangen, zullen wij op onze beurt zorgdragen voor de goede uitvoeringen ervan. Aan de hand van de indicatie stellen wij de inhoud van de zorgverlening vast. Uiteraard worden uw wensen in de zorgverlening betrokken.

Wanneer de zorg daadwerkelijk van start gaat, spreken we tijdens een bezoek met u af hoe de zorg uitgevoerd zal worden. U krijgt zo veel mogelijk een vaste zorgverlener indien mogelijk.  Bij de levering van de zorg zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw persoonlijke omstandigheden, individuele wensen en behoeften. Gedurende de loop van uw zorgverlening zullen de betrokken medewerkers regelmatig overleggen over de voortgang en, indien nodig, over hoe tussentijds uw zorg moet worden aangepast.

 

Kwaliteit van onze hulpverlening:

Gezien klanttevredenheid en de kwaliteit van onze hulpverlening van groot belang voor ons is, kan uw zorgverlener contact met u opnemen om te toetsen of alles naar wens verloopt.
Wanneer er iets is kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverlener.

Bij aanvang van de zorg krijgt u een zorgdossier. In dit zorgdossier wordt alle informatie bewaard en genoteerd die van belang is voor een goede zorgverlening. Alle afspraken die wij met u maken over uw zorg en/of ondersteuning worden op papier gezet; Onder andere op het zorgplan. Zo weten u en uw zorgverlener precies wat er gedaan moet worden. De zorgverlener leest bij aanvang van zijn/haar dienst bij u het zorgdossier door om te zien welke afspraken er met u zijn gemaakt, of er eventuele veranderingen zijn en de rapportage in het zorgdossier. Op deze manier kunnen we waarborgen dat u de afgesproken zorg krijgt en dat later terug te vinden is welke zorg u hebt ontvangen. Wanneer er veranderingen in uw situatie zich voordoen dat om aanpassing van uw zorg vraagt wordt dit meteen aangepast. 

Naast het vastleggen van afspraken in het zorgdossier is het een communicatiemiddel tussen de verschillende zorgmedewerkers die bij u thuis komen maar ook voor uw huisarts en eventuele andere behandelaren. Ook uw naasten en uzelf kunnen inzage hebben in het zorgdossier.

We verwachten dat u uw medewerking verleent in het hanteren van het zorgdossier.

 

5. Onze zorg, zorgverleners en zorgverlening

Onze medewerkers zijn deskundig en ervaren in hun vakgebied. Wij streven ernaar om u zoveel als mogelijk dezelfde persoon te sturen. Zo kan samen worden gewerkt naar een goede vertrouwensband.

Het is natuurlijk onontkoombaar dat u met verschillende medewerkers te maken krijgt gezien onze diensten 7 dagen van de week en 24 uur per dag worden geleverd. Ook de verschillende soorten in te zetten zorgfuncties kunnen ertoe leiden dat u verschillende gezichten ziet.

Om de zorgverlening in goede banen te leiden heeft Mita Zorg B.V. een aantal ‘ Spelregels’ vast gesteld ten aanzien van klachten, privacy en leveringsvoorwaarden. Dit ter bescherming van onze medewerkers maar ook voor uzelf. Al deze spelregels zullen aan u worden uitgelegd en kunt u teruglezen in dit schrijven.

Het kan uiteraard voorkomen dat er door redenen van persoonlijke aard een verandering van zorgverlener plaatsvindt. Zowel u als de zorgverlener kan hiertoe een verzoek indienen.

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn; dit kan echter niet zonder uw medewerking. Mita Zorg B.V. rekent op u dat u zich inzet voor een prettige werksfeer en zorgdraagt voor goede werkmaterialen.

 

6. Acceptatie van de dienstverlening

Medewerkers zullen u na iedere gewerkte dienst een digitaal registratieformulier aanbieden voor de gewerkte uren die u tekent voor akkoord. Hierop staat aangegeven welke zorgfunctie(s) zij hebben verricht en hoe lang zij bij u zijn geweest. Door middel van uw handtekening geeft u aan dat de gewerkte dienst naar behoren is uitgevoerd. De door u ondertekende diensten van de werkurenlijst worden gedeclareerd.

 

7. Wijziging van geplande zorgverlening

Wanneer uw geplande zorg niet kan worden geleverd, door ziekte van medewerkers of door calamiteiten, zal Mita Zorg B.V. in eerste instantie zorg proberen te dragen voor vervanging. U krijgt dan een andere hulpverlener. Mocht dit niet lukken, wordt dit u zo snel mogelijk medegedeeld en zal de zorg eventueel worden ingehaald op een andere dag.

 

8. Verhindering of afwezigheid van langere duur van cliëntzijde

Wanneer u door omstandigheden verhinderd bent uw hulpverlening te ontvangen, verwachten wij dat u uw afspraak tijdig afzegt. Het niet tijdig afzeggen van uw afspraak wordt in rekening gebracht gezien de tijd voor u gereserveerd is en de medewerker tevergeefs bij u aan de deur heeft gestaan.

Indien u een afspraak wenst af te zeggen, dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren door te geven aan Mita Zorg B.V. U kunt hiervoor bellen naar ons kantoor via nummer 085 – 273 2707. Indien er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld bij een onvoorziene ziekenhuisopname, geldt deze afzegtermijn niet. Vakanties of langere afwezigheid dient u minimaal één week van te voren door te geven.

 

9. Door cliënt gevraagde beëindiging of vermindering

Beëindiging voor het einde van de indicatie of vermindering van de overeengekomen hoeveelheid zorg dient minimaal één maand voordat beëindiging of vermindering gewenst is, doorgegeven te worden aan Mita Zorg B.V.

Wanneer beëindiging of vermindering van de zorg binnen twee weken voor kennisgeving ingaat, dan wordt de voor de resterende tijd al geplande zorg gedeclareerd.

 

10. Beëindiging van rechtswege, door overmacht of na beoordeling van Mita Zorg B.V.

De zorgverlening zal beëindigd worden door Mita Zorg B.V. indien:
 • U wettelijk geen recht meer heeft op zorgverlening (einde indicatie of opname);
 • U uw thuiszorgrekeningen niet betaald (in geval van PGB);
 • Zorgverlening in alle redelijkheid niet kan worden verleend;
 • Onze medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden bij u een naar onze inschatting onaanvaardbaar risico op infecties lopen of bij onverantwoorde werkomstandigheden (weigering arbo voorschriften);
 • Onze medewerkers niet meer naar wens kunnen werken of gevaar lopen bij ontoelaatbaar gedrag van uwer zijde in de vorm van agressiviteit, seksuele intimidatie, discriminatie of overig ontoelaatbaar gedrag;
 • Bij overlijden van de cliënt.

 

11. Criteria voor opname of overplaatsing naar zorginstelling

Thuiszorg is bedoeld voor cliënten die met adequate ondersteuning in de vorm van thuiszorg in staat zijn in hun eigen omgeving thuis zelfstandig te leven. Door diverse omstandigheden kan dit veranderen.

Mita Zorg B.V. heeft hierover verschillende afspraken met de verschillende hulpverleners en zal indien noodzakelijk, volgens afspraak, de nodige stappen ondernemen.

 

12. Betreden woning en aanwezigheid cliënt

Wanneer medewerkers van Mita Zorg B.V. zorg komen leveren, moet u ervoor zorgen dat zij de woning kunnen binnenkomen. Wanneer u niet in staat bent om zelf de deur te openen is het mogelijk om een sleutel af te geven in overleg met de zorgverlener van Mita Zorg B.V. De zorgmedewerkers mogen de woning alleen betreden als u zelf aanwezig bent, mits hier andere afspraken over zijn gemaakt. 

 

13. Geheimhouding

Ter bescherming van uw privacy hanteert Mita Zorg B.V. een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt onder meer het recht op inzage in en geheimhouding van uw gegevens.

Medewerkers zijn geacht zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij verwachten van u dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van onze medewerkers. Het privacyreglement is vermeld op onze website. 

Binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal mensen uw gegevens inzien wanneer dit uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
Soms is het noodzakelijk de door u gegeven informatie uit te wisselen met uw andere behandelaars, zoals uw huisarts. Hiervoor dien u uw toestemming te geven.

 

14. Schade

Tegen schade die de medewerkers van Mita Zorg B.V. veroorzaken zijn wij in principe verzekerd. Zodra de schade plaats heeft gevonden of zodra u het ontdekt heeft, dient u contact op te nemen met uw zorgverlener of het kantoor van Mita Zorg. B.V. via nummer: 085 – 273 2707. Daarna zullen de nodige stappen worden ondernomen.

U ontvangt een schadeformulier die u, naar waarheid, in moet vullen. Na retour ontvangst wordt het doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. De omvang van de schade, eventuele aansprakelijkheid en vergoeding worden dan door onze verzekeringsmaatschappij vastgesteld. Schade door slijtage komt niet voor vergoeding in aanmerking evenals schade ontstaan door normaal huishoudelijk gebruik.

Mita Zorg B.V. is niet aansprakelijk voor door de cliënt toegebrachte schade, evenals schade ten gevolg van opzet en/of grove schuld van de medewerker.

 

15. Zorgevaluatie

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee Mita Zorg B.V. en haar medewerkers hun werk verrichten, kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de hulpverlening. Eens per jaar houden wij een schriftelijke evaluatie onder onze cliënten betreffende zorgverlening. Mocht het echter niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dit graag eerder van u.

 

16. Interne klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met de medewerker die de zorg, hulp of dienst verleent. In veel gevallen leidt een dergelijke gesprek tot de oplossing van het probleem. Als dat niet het geval is, dan kunt u zich zowel mondeling als schriftelijk wenden tot Mita Zorg B.V. voor informatie over onze klachtenregeling. Informatie hierover is te vinden op onze website.

 

17. Gedragsnormen

Mita Zorg B.V. selecteert haar medewerkers op grond van de kwaliteiten die nodig zijn om de werkzaamheden op juiste wijze te verrichten. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij u met respect behandelen en zich gedragen volgens de algemeen erkende maatschappelijke normen en waarden. Van u als cliënt verwachten wij hetzelfde naar onze medewerkers toe. Mita Zorg B.V. tolereert derhalve geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur, geslacht etc. Noch ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie of overige vormen van ongewenst gedrag. Wanneer een medewerker met dergelijke gedragingen geconfronteerd wordt, mag hij/zij zijn werkzaamheden staken en zal direct contact met u worden opgenomen.

De instelling hanteert de volgende stappen bij ongewenst gedrag en herhaling hiervan:
 • Bespreken voorval/schriftelijke waarschuwing;
 • Opschorten van de zorgverlening;
 • Beëindigen van de zorgverlening en stopzetten van de zorgovereenkomst.

 

18. Vrije dagen

De medewerkers van Mita Zorg B.V. zijn vrij op de volgende feestdagen:
 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • 5 mei (eens in de 5 jaar)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag

Op deze dagen zullen veel van onze cliënten geen hulp ontvangen. 

Tijdens de vakantieperiodes zal de huishoudelijke hulp wellicht ook niet hetzelfde gegeven kunnen worden als normaal. Wij proberen zoveel als mogelijk de ‘overlast’ voor u te beperken.

 

19. Arbeidsomstandigheden

In het kader van de Wet Arbeidsomstandigheden is Mita Zorg B.V. verplicht om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers. De uit te voeren werkzaamheden worden bij u thuis verricht. Dit betekent dat Mita Zorg B.V. ook aan u eisen stelt aangaande de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en hygiënische situatie.

Algemeen:
 • Mita Zorg B.V. neemt ten alle tijden haar verantwoordelijkheden in de zorg voor haar medewerkers. Indien situaties ontoelaatbaar zijn zal Mita Zorg B.V. maatregelen treffen ter bescherming van haar medewerkers;
 • Mocht u een huisdier hebben dan verzoeken wij u, als onze medewerkers hierom vraagt, het huisdier tijdens de zorgverlening in een andere ruimte te laten verblijven;
 • Voor alle zorgwerkzaamheden geldt dat de betreffende Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting (Groene Praktijkregels) van de ARBO nageleefd dienen te worden.
Met betrekking tot Verzorging en Verpleging:
 • Indien nodig, zullen er aanpassingen worden gedaan in de woonomgeving zodat onze medewerkers op veilige en verantwoorde wijze zorg kunnen leveren. Zoals de plaatsing van een hoog/laag bed, een glijlaken of een tillift. Indien u niet akkoord gaat met voorgestelde aanpassingen kan dit reden zijn de zorg (deels) stop te zetten;
 • U zorgt voor de nodige materialen mits hierover andere afspraken zijn gemaakt.
Met betrekking tot huishoudelijke verzorging:

Huishoudelijke verzorging heeft uitsluitend en alleen betrekking op werk binnenshuis (met uitzondering van ramen zemen aan de buitenkant en boodschappen doen als dit in de indicatie is opgenomen);

 • Ramen mogen alleen aan de buitenkant gezeemd worden als daardoor geen gevaarlijke werksituaties ontstaan (bijvoorbeeld balkons);
 • Zware meubels en/of apparaten mogen niet worden getild/verschoven door een medewerker van Mita Zorg B.V. zonder hulp van een derde;
 • Het is verboden onze medewerkers op de hoogte te stellen van uw pincode, om welke reden dan ook;
 • Een medewerker voor huishoudelijke hulp heeft voor ieder te werken uur recht op 5 minuten pauze.
Met betrekking tot hygiënisch werken:
 • Onze medewerkers volgen de richtlijnen “hygiënisch werken” voor uw gezondheid en voor dat van onze medewerkers;
 • Van u wordt verlangd om de medewerkers in staat te stellen op juiste wijze hun werkzaamheden uit te kunnen voeren door het verzorgen van een gevuld zeeppompje, schone handdoeken of keukenrol en in sommige situaties van wegwerphandschoenen;
 • Ook wordt van u verwacht dat u melding maakt van omstandigheden waarin de medewerker een verhoogd risico loopt, zodat daar waar nodig, extra beschermende maatregelen genomen kunnen worden.
Met betrekking tot materialen en schoonmaakmiddelen:

In het kader van de Wet Arbeidsomstandigheden is Mita Zorg B.V. verplicht om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers. Gezien de uit te voeren werkzaamheden bij u thuis plaatsvinden, worden deze eisen ook aan u gesteld.

Voor een goede kwaliteit van de uitvoering van huishoudelijke verzorging zijn goede materialen een pre. Voor alle materialen geldt dat zij veilig, hanteerbaar en deugdelijk moeten zijn. Mocht er materiaal ontbreken wordt dit eerst aangeleverd, mocht het materiaal niet aan de eisen voldoen dan wordt er eerst gekeken naar ander materiaal.

Algemene benodigdheden:
 • Allesreiniger, schuurmiddel en afwasmiddel (ammoniak, zoutzuur, chloor, enz.) zijn niet toegestaan;
 • Koud en warm stromend water is een vereiste;
 • Een degelijke huishoudtrap als er op hoger gelegen plaatsen gewerkt moet worden;
 • Elektrische apparatuur dient deugdelijk en onbeschadigd te zijn (ook het snoer) en voorzien van een veilige en geaarde aansluiting;
 • Inrichting en staat van onderhoud van de omgeving moet zodanig zijn, dat bij juiste uitoefening van de taken geen onnodige risico wordt gelopen.

 

RemeL Holding B.V.
Kerkgracht 30
1354 AM Almere
KvK nummer: 73862045