Privacy Statement

Home > Privacy Statement

Privacy Statement Mita Zorg B.V.

Ter bescherming van uw privacy hanteert Mita Zorg B.V. een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt onder meer het recht op inzage in en geheimhouding van uw gegevens.

Het is onze taak om uw gegevens goed te beschermen. Medewerkers worden geacht zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij verwachten dat u ook zorgvuldig omgaat met de privacy van onze medewerkers. Het privacyreglement kunt u hier downloaden. Het document ligt tevens ter inzage bij de locatie van Mita Zorg B.V.  

Binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal mensen uw gegevens inzien wanneer dit uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Soms is het noodzakelijk de door u gegeven informatie uit te wisselen met uw behandelaars, zoals uw huisarts. Hiervoor dient u uw toestemming te geven. Wij delen geen persoonsgegevens met derde(n).

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens kunt u naar aanleiding van het bovengenoemde privacy statement gerust contact met ons nemen. Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: info@mitazorg.nl