Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Mita Zorg BV, gevestigd aan Platinaweg 10, 2544 EZ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.mitazorg.nl
Platinaweg 10
2544 EZ Den Haag
+31 (0)85 273 2707

 

Dit is de privacyverklaring van Mita Zorg B.V. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Mita Zorg met uw persoonsgegevens omgaat. Deze verklaring geeft tevens inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen Mita Zorg B.V. U kunt hier lezen welke persoonsgegevens wij verwerken. Deze verklaring beschrijft de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

De privacyverklaring is in december 2020 voor het laatst gewijzigd en vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw aanpassen. Over deze aanpassingen informeren wij onze cliënten middels een brief. De privacyverklaring voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is. 

1. Persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is informatie (gegeven) over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Welke gegevens Mita Zorg B.V. verzamelt hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen. Wij verwerken de volgende gegevens indien dit relevant is voor een specifiek doel: 

 • naam, voorna(a)m(en), adres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, e-mailadres, burgerlijke staat, Burgerservicenummer, verzekeringsnummer, bereikbaarheidsgegevens; 
 • wensen van de zorgvrager met betrekking tot de zorgvraag, ook zijnde voorzieningen die niet via een wettelijk kader geregeld kunnen worden; 
 • contactgegevens van zorgverleners (huisarts, specialist, begeleiders e.d.) voor zover relevant voor het verrichten van de diensten door Mita Zorg B.V.

2. Doel registratie en verwerking persoonsgegevens 

De registratie van persoonsgegevens heeft uitsluitend tot doel relevante gegevens op te slaan en te leveren voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor: 

 1. Het kunnen voorbereiden van zorgaanvragen ten behoeve van de persoon die hiertoe aan Mita Zorg B.V. een opdracht heeft verstrekt, hetzij direct en/of indirect. In geval van een indirecte opdracht, moet duidelijk gemaakt kunnen worden door de derde dat hij/zij bevoegd is namens opdrachtgever te handelen. 
 2. Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een zorgindicatiebesluit door het CIZ, zoals omschreven in de Wet Langdurige Zorg, voor zover het zorgindicatiebesluit geheel of gedeeltelijk in de vorm van een PGB-vorm wordt gegeven en voor zover hiervoor een volmacht van de cliënt aan ten grondslag ligt. 
 3. Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een beschikking van een gemeente in Nederland, voor zover deze beschikking geheel of gedeeltelijk in de vorm van een PGB wordt gegeven en voor zover hiervoor een volmacht van de cliënt aan ten grondslag ligt. 
 4. Het verstrekken van gegevens aan zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorg verlenende instellingen, en
  1. uitvoerende overheidsinstanties voor zover dit op grond van wettelijke regels verplicht, c.q. geoorloofd is en voor zover dit noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering van de dienstverlening van Mita Zorg B.V. 
 5.  Voor een juiste interne bedrijfsvoering van Mita Zorg B.V. en het voldoen aan wet- en regelgeving. 3. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens? Mita Zorg B.V. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. Wij houden in dit opzicht rekening met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie, zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen garanderen met het oog op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

  De bestuurder van Mita zorg B.V., gevestigd aan de Platinaweg 10 in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en draagt als zodanig de verantwoordelijkheid voor deze verwerking overeenkomstig deze verklaring. De bestuurder kan binnen de organisatie een functioneel beheerder aanwijzen die belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van gegevens. 

  De bestuurder en alle medewerkers van Mita Zorg B.V. zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

  Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers. Met deze derden sluiten we overeenkomsten waarin onder meer wordt bepaald dat zij vertrouwelijk met uw gegevens zullen omgaan en deze gegevens adequaat zullen beveiligen. 

  4. Welke derden hebben toegang tot je gegevens? 

  Vanuit Mita Zorg B.V. kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende personen of instanties voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt daardoor niet wordt geschaad: 

  • CIZ; 
  • Zorgaanbieder(s) en/of hulpverleners die het zorgindicatiebesluit van het CIZ kunnen uitvoeren; 
  • Zorgkantoren voor het administratief afhandelen van de zorgtoewijzing, inclusief verantwoording van bestedingen van het PGB; 
  • Gemeentes in het kader van aanvragen van voorzieningen op het terrein van WMO, wonen en welzijn; 
  • SVB voor het afhandelen van ziektemeldingen en de salarisadministratie, indien deze aan de SVB is uitbesteed; 
  • Belastingdienst voor het doen van aangiftes, indien de opdrachtgever daarmee heeft ingestemd; 
  • CAK voor het afhandelen van eigen bijdragen WLZ en WMO; 
  • derden ingevolge wettelijke voorschriften. 

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd is voor verstrekking van persoonsgegevens vooraf de schriftelijke toestemming van de cliënt vereist. De verstrekking van gegevens beperkt zich tot die gegevens die nodig zijn voor een juiste uitoefening van de taak van de derde. 

5. Uw rechten 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt of heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het gebruik van je persoonsgegevens door Mita Zorg B.V.? Dan kunt u ons een verzoek sturen via info@mitazorg.nl of per brief (voorzien van uw naam, voorletters, adres en telefoonnummer). Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren. 

U kunt uw brief sturen naar: Platina 10, 2544 EZ Den Haag t.a.v. R. Emelina (Algemene Directeur). 

Wij zullen uw verzoek zo snel en zorgvuldig mogelijk in behandeling nemen. Aan buitensporige verzoeken kunnen wij niet voldoen. 

U heeft de volgende rechten: 

 • Het recht op inzage door bijvoorbeeld een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u van verwerkt is; 
 • Het recht op vergetelheid. Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden (rekening houdend met een bewaartermijn van persoonsgegevens door Mita Zorg B.V.); 
 • Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd; 
 • Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren; 
 • Het recht op verwijdering van uw gegevens; 
 • Het recht op overdracht van gegevens; 
 • Het recht op beperking van de voor u betreffende verwerking; 
 • Het recht om bewaar te maken tegen verwerking die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Mita zorg B.V. of een derde; 
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing; 
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. 

6. Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. Indien Mita Zorg B.V. uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft, worden deze binnen uiterlijk 5 jaar gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.